Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща бензиностанция и изграждане на обект с обществено предназначение – автомивка и сондажен кладенец за технологични нужди в имот с идентификатор 68789.603.1418, землище на гр. Дупница

Инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща бензиностанция и изграждане на обект с обществено предназначение – автомивка и сондажен кладенец за технологични нужди в имот с идентификатор 68789.603.1418, землище на гр. Дупница, УПИ II – 1418 от кв. 259 на кръстовището на ул. „Орлинска“ и ул. „Хемус“, с възложител „НИКМИ“ ООД…/П-01-420-1