Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Рекултивация на сметище за битови отпадъци на община Рила, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 62671.450.2 и 62671.450.3

Инвестиционно предложение „Рекултивация на сметище за битови отпадъци на община Рила, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 62671.450.2 и 62671.450.3 по одобрени КК и КР на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил” с възложител Община Рила…/П-01-119-8