Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Бобошево“ с възложител община Бобошево

Инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Бобошево“ с възложител община Бобошево…/П-01-73-1