Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на корекция река Бистрица от км 0+000 до км 0+400, землище Долно село

Инвестиционно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на корекция река Бистрица от км 0+000 до км 0+400, землище Долно село, община Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител “Напоителни системи”ЕАД, клон Струма – Места…/П-01-271-1