Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Рехабилитация на канал ГТ-6 от НС „Дяково – 7000 дка“ в землището на с. Блатино и с. Пиперево

Инвестиционно предложение „Рехабилитация на канал ГТ-6 от НС „Дяково – 7000 дка“ в землището на с. Блатино и с. Пиперево, община Дупница, област Кюстендил във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3 от ПРСР 2014 – 2020 г…/П-01-244-3