Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали на площ от 89,3 дка, на находище „Беслен”

Инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали на площ от 89,3 дка, на находище „Беслен”, землището на село Беслен, община Хаджидимово, съгласно чл. 2, т.6 от ЗПБ“, с възложител „Илинда” ЕООД…/П-01-228-1