Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Строителство на курортни сгради в поземлени имоти с идентификатори 23025.160.331 и 23025.160.398

Инвестиционно предложение „Строителство на курортни сгради в поземлени имоти с идентификатори 23025.160.331 и 23025.160.398 по КК и КР на гр.Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян“, с възложител Р.В. …/П-01-57-1