Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Увеличаване на заустваните водни количества отпадъчни води от „ТМСИ – Бобошево“

Инвестиционно предложение „Увеличаване на заустваните водни количества отпадъчни води от „ТМСИ – Бобошево“ в р. Джерман до 400 000 куб. м/годишно“ с възложител „Ди Ви Би“ ООД…/П-01-117-1