Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Фургон“ в поземлен имот с идентификатор №70648.174.59, местност „Орлино“, по КК и КР на гр. Сърница

Инвестиционно предложение „Фургон“ в поземлен имот с идентификатор №70648.174.59, местност „Орлино“, по КК и КР на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик…/П-01-288-3