Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина до 600 метра в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност „Калчовица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални  регистри на с. Лозеница

Инвестиционно предложение „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина до 600 метра в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност „Калчовица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални  регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, с възложител „Лозеница 2018“ ООД…./П-01-159-3