Инвестиционно предложение: Хотел и паркинг, в поземлен имот с идентификатор №23025.51.7

Инвестиционно предложение: „Хотел и паркинг, в поземлен имот с идентификатор №23025.51.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, област Смолян“ с възложител „Гарант-99“ ЕООД…/П-01-93-1