Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Цех-хале за обработка на камък, битова сграда, складово пространство и паркоместа-гаражи на терен в ПИ 031063, местност „Марина“

Инвестиционно предложение „Цех-хале за обработка на камък, битова сграда, складово пространство и паркоместа-гаражи на терен в ПИ 031063, местност „Марина“, землище на с. Сатовча, Община Сатовча“ с възложител Ц. Ю…/П-01-53-1