Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестициционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с предполагаема дълбочина 60 м, в поземлен имот с идентификатор 02676.151.69 по одобрени КК и КР на гр. Банско

Инвестициционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с предполагаема дълбочина 60 м, в поземлен имот с идентификатор 02676.151.69 по одобрени КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с Възложител “КП-ИМОБИЛИЕН“ ЕООД…/П-01-269-5