Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Интерактивна карта на заплаха и риск от наводнения ПУРН 2022 – 2027, БДЗБР

Във връзка с разработването и популяризирането на резултатите от План за Управление на Риска от Наводнения (ПУРН) 2022-2027 г., Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район разработи интерактивна карта с Райони със Значителен Потенциален Риск от Наводнения (РЗПРН).  На нея са визуализирани всички отразени в ПУРН заливаеми територии, като е маркирана и степентта на вероятност (обезпечеността), съответно за 20, 100 и 1000 години. На интерактивната карта всеки потребител може сам да провери дали даден конкретен терен е заплашен от наводнение в случай на екстремни метеорологични явления.

Картата е достъпна на сайта на БД ЗБР или директно на следния адрес: https://wabd.bg/content/map/.

Инструкция за ползване може да бъде свалена от тук