Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ успешно приключи проект с наименование „Компетентни и мотивирани служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ успешно приключи проект с наименование  „Компетентни и мотивирани служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, с административен договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.019-0064-С01/09.06.2020 г.

В рамките на проекта, в срок от 18 месеца  се проведоха 12 обучения на служителите от специализираната администрация на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, с което бяха изпълнени предвидените дейности и цели по проекта.

Постигнат е очакваният резултат, а именно повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,  което ще допринесе за по – качествено и ефективно изпълнение на специфичните функции на БД ЗБР.

Чрез реализацията си проектът  допринесе за постигане на мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация (ПКСРДА) и постигането на индикатори за изпълнение на ОПДУ „Обучени служители от администрацията“ с целева стойност 175 000 обучени служители към 2023 г.