Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

 към 9:30 часа на 29.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

– критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

– критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

– засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

• Няма подадена информация от граждани и фирми към 9:30 часа на 29.03.2018 г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

• По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 5 м³/сек.

• По подадена информация от „В и К“ ООД-Перник, продължава контролираното изпускане на вода от яз. „Студена“, община Перник, в количество 2 м³/сек.

През последното денонощие водните нива във водосбора на р. Места са се понижили а в по-голяма част от водосбора на р. Струма са се повишили. Регистрираните колебания в басейна са от -32 см до +25 см. По-значително изменения е регистрирано на р. Струма при гр. Перник от -32 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

24-часовите дежурства в БД ”ЗБР” продължават. Оперативното звено към БД ”ЗБР” в готовност да реагира при нужда.