Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Информация за титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите

Информация за титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че въз основа на  Заповед РД-09-360/13.04.2017г. на Министъра на земеделието и храните се забранява извършването на дейности в речните легла, с цел обезпечаване нормалното размножаване на рибната фауна.

Забраната е със срок:

  • от 18 април 2017 г. до 2 юни 2017 г., включително в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м. надморска височина;
  • от  01 май 2017г. до 15 юни 2017г. в рибностопанските обекти, намиращи се от  500  до 1500 м. надморска височина.

С цел установяване спазване на забраната, служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще извършват засилени проверки. При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции в съответствие с разпоредбите на  чл.200 от Закона за водите.

 

С пълният текст на Заповед РД-09-360/14.04.2017г. на МЗХ може да се запознаете тук.