Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.169.76, в м.“Овиначе“ по одобрени КК и КР на гр. Банско

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.169.76, в м.“Овиначе“ по одобрени КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с Възложител Г. Д…/П-01-104-4

shares