Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг, автомивка, административно-битова част и сондажен кладенец

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг, автомивка, административно-битова част и сондажен кладенец в имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич“ с възложител „Коттон хил“ ЕООД…/П-01-31-2