Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за съвместимост на „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02748.18.303 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за съвместимост на „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02748.18.303 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител И. Гьорев…/П-01-237-1