Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на нова кабелна линия 20 kV от имот с идентификатор 56126.16.53 до имот с идентификатор 56126.600.8138

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на нова кабелна линия 20 kV от имот с идентификатор 56126.16.53 до имот с идентификатор 56126.600.8138 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“…/П-01-231-1