Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. София”

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. София”…/П-01-319-1