Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на екоселище в поземлен имот с идентификатор 11315.16

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на екоселище в поземлен имот с идентификатор 11315.16 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Вихрен, обина Сандански, област Благоевград“, с възложител Г. К…./П-02-3-1