Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.763.59

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.763.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „СУИТ ЧЕЛИНДЖ“ ЕООД…/П-02-4-2