Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Искане за прихващане/възстановяване

БДЗБР информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че  в случаите, когато се  установи, че задълженото лице е  заплатило такса в размер по-голям от реалното му задължение или недължима такава, същата може да бъде възстановена след представяне на :

  1. Коригираща декларация по чл.194б от Закона за водите, съдържаща коректната сума. (Същата е изискуема съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ДОПК.).
  2. Искане по Образец, приложен на сайта на БДЗБР, в което задължително следва да посочи банкова сметка, по която да бъде възстановена надвнесената сума.

Искане по Образец  за прихващане или възстановяване може да изтеглите тук

Забележка: Не се възстановяват надвнесени суми, при наличие на задължения по реда на Закона за водите, установени от БДЗБР.