Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план (ПУП) плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ V – 624, кв.206 но плана на гр. Банско

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план (ПУП) плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ V – 624, кв.206 но плана на гр. Банско (поземлен имот с идентификатор 02676.501.624 по одобрени КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград) от „за жилищно строителство“ в „за безвредни производствени дейности и жилищно строителство” и Инвестиционен проект за „Цех за бутилиране на вода и безалкохолни напитки“, с възложител В. С…./П-01-64-1