Доклади

Доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.   В срок до 31 март на следващата отчетна година титулярите на разрешителни предоставят на директора на съответната басейнова дирекция, а в случаите на издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3 – и на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни. Утвърдени са две форми на доклад, за титуляри на разрешителни за производство на електроенергия, чрез ВЕЦ/МВЕЦ и доклад за всички останали титуляри на разрешителни.

Образец на доклад в изпълнение разпоредбите на чл.48 ал.1 от Закона за водите за заустване и водовземане, утвърден от директора на БД”ЗБР”.

Образец на доклад в изпълнение разпоредбите на чл.48 ал.1 от Закона за водите за ВЕЦ, утвърден от директора на БД”ЗБР”.