Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

МОСВ и БД „Западнобеломорски район“обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район

Министерство на околната среда и водите организира провеждането на официални церемонии за стартиране изпълнението на дейностите, свързани с актуализацията на Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027. Церемониите ще се проведат на територията на четирите басейнови дирекции в страната. Първото от поредицата информационни събития ще се състои на 30 юни 2020 г. от 12.00 часа в Хотел СПА Езерец, гр. Благоеград, бул.“Пейо Яворов” №2. Следващите събития ще са в Плевен, Варна и Пловдив, съответно на 7, 8 и 13 юли

Целта на планираните срещи е да се запознаят на местно ниво всички заинтересовани с действията, които са предприети във връзка с актуализацията на плановите документи, както и да се насърчи тяхното активно участие в целия процес по разработване на ПУРН за периода 2022 – 2027. На церемонията ще бъде направен преглед на извършеното до момента, в т.ч ще бъдат очертани и действията, които ще се извършат в краткосрочен план.

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г. се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 13 200 000 лв., от които 85% или 11 220 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 980 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите.

Срокът за изпълнение на проекта е до края на м. март 2022 г.

В официалната церемония по стартиране изпълнението на дейностите по проекта в Благоевград освен експерти от Дирекция „Управление на водите” и представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски регион“, в събитието са поканени за участие и представители на: общинските и областните администрации, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“,  РЗИ, от местните клонове на „Напоителни системи“, регионални структури на МЗХГ и др.

 

Събитията ще бъдат проведени, при спазване на въведените със заповедта на министър на здравеопазването противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на  COVID – 19.