Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

На 17 Декември 2013 г. от 11.00 ч. в заседателна зала №2, в БДЗБР – гр. Благоевград ще се проведе второ редовно за 2012г. заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград

На 17 Декември 2013 г. от 11.00 ч. в заседателна зала №2, в БДЗБР – гр. Благоевград ще се проведе второ редовно за 2012г. заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Регистрация на участниците;
  2. Приветствие от Директора на БД ЗБР и откриване на заседанието;
  3. Представяне на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за басейните на реките Струма, Места и Доспат, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013г. на Министъра на околната среда и водите;
  4. Дискусия;
  5. Представяне на напредъка в изпълнението на Програмите от мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ за първия планов период 2010-2015 г. и докладването им пред Европейската комисия по околна среда;
  6. Дискусия;
  7. Закриване на заседанието.

Работна среща на техническата подгрупа за сътрудничество между Гърция и България