Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Не е открита мъртва риба във водното течение и по бреговете на река Струма в района на двата баража при ж.к. „Струмско“ в гр. Благоевград на 21.10.2019 г

Не е открита мъртва риба във водното течение и по бреговете на река Струма в района на двата баража при ж.к. „Струмско“ в гр. Благоевград на 21.10.2019 г., както писа Пиринско ком. Заснетата риба в публикацията е на брега, на около 40 см. от водното течение.

БДЗБР се самосезира и извърши незабавно проверка съвместно с РИОСВ – Благоевград и РЛ – Благоевград към ИАОС по обстоятелствата, изнесени в публикацията за наличие на мъртва риба.

Извършен е обход и оглед на двата бряга на р. Струма от Покровнишкия мост до двата баража по течението на реката. Не е установен точков източник на замърсяване. ТМС -1 и ТМС – 2, собственост на „Бистрица“ ООД, цитирани в публикацията не работят, поради което няма заустване на отпадъчни води след утаителите.

Взети са експресни проби по показателите pH, разтворен кислород, електропроводимост, наситеност с кислород, температура на водата и от двата баража. Всички показатели са в норма, като разтворения кислород е съответно 10,5 и 10,9 мг/л, а наситеността с кислород 106,3% и 109,6 %.