Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Не e констатиранo нарушениe при проверка от БДЗБР по повод сигнал от Сдружение Балканка

Не e констатиранo нарушениe при проверка от БДЗБР по повод сигнал от Сдружение Балканка

При проверка на БД “Западнобеломорски район” на участък от река Влахинска след водохващането за МВЕЦ Влахи, собственост на „Бистън енерджи“ АД – София, на 15.01.2018 г., е установено, че условието от Разрешително за водовземане № 41140133/19.06.2009 г., за осигуряване на екологични води за нормалното функциониране на екосистемите в река Влахинска се изпълнява. Проверката е по повод подаден сигнал от Сдружение Балканка, за неосигуряване на водни количества.

 

При посещение от служителите на дирекцията на място е констатирано, че водите на реката протичат през стената на масивния яз и рибния проход на водохващането. В резултат от почистване на яза е нарушена целостта на рейката, измерваща моментно преминаващите водни количества през рибния проход на водохващането, за което на дружеството е направено съответно предписание и е определен срок за монтиране на измервателна рейка. След изтичането му ще бъде направена нова проверка.

Освен МВЕЦ Влахи, за който е подаден сигналът, са извършени проверки и на останалите три МВЕЦ, изградени на река Влахинска. В хода на проверките няма установени нарушения.