Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Няма промяна в единичния размер на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и в образците на декларациите по чл. 194б от Закона за водите

Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2024 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за 2023 г. Образците на декларации са публикувани на нашата интернет страницата, в раздел „Контролна дейност“. Няма промяна в образците на декларациите по чл. 194б от Закона за водите.
При декларирането на размера следва да се вземат предвид стойностите на таксите от 01.01. 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г. Няма промяна в единичния размер на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.
При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да се представи и копие от дневник с отчети на показанията измервателното устройство.
Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2023 г. След този срок се дължи лихва.
Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в
Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.
На сайта е качен и Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води, с данни към 31.12.2023 г., необходими при попълване на декларациите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.