Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обществени консултации ПУРН

Общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка и приложенията към него, Доклада за оценка на степента на въздействие на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021г.,  съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, се проведе на 10.11.2016г. от 11.00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Материалите и резултатите от срещата, както и списък на присъстващите могат да бъдат свалени от линковете по-долу:

В периода от 08.06.2016 до 26.07.2016г., Планът за управление на риска от наводнения беше представен пред  държавни институции на национално ниво, както следва:

  • Министерство на вътрешните работи (МВР) – на 8 юни 2016 г.;
  • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – на 9 юни 2016 г.;
  • Министерство на земеделието и храните (МЗХ) – на 10 юни 2016 г.;
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – на 21 юни 2016 г.;
  • Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- на 26 юли 2016 г.

Основен предмет на дискусиите бяха мерки, свързани с готовността за реакцията в случай на наводнения, мерки по отношение на мрежата за метеорологичен и хидрометричен мониторинг и мерките за залесяване. Засегнати бяха и темите за почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизираните територии, както режимите за устойчиво управление на водите в зони по Натура 2000. Обсъден бе и въпросът за приоритизацията на мерките в ПоМ на ПУРН.

Паметни записки от проведените срещи могат да бъдат изтеглени от линковете по- долу:

 

Последна (четвърта) среща за обществени консултации се проведе в Доспат

В гр. Доспат, при изключително голям интерес, се проведе последната от поредицата срещи за обществените консултации по Проектите на „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения“ за периода 2016-2021г. В срещата взеха участие представители на Областна администрация – Смолян, Община Доспат, кметства на по-малки населени места, РЗИ-Смолян, РИОСВ-Смолян, РИОСВ-Пазарджик,  РС ПБЗН,  Областна дирекция „Земеделие”- Смолян, ДГС –Смолян, ИАРА-гр. Пловдив, ВиК- гр.Смолян, НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”-район Смолян, водоползватели, граждани и инвеститори.

 

След кратко представяне от експерти от Басейнова дирекция „ЗБР” на проектите на двата плана протече оживена дискусия.

Поставени на обсъждане бяха проблеми, свързани с непречистените отпадъчни води от населените места -гр. Сърница и гр. Доспат, оценката за състоянието на яз. „Доспат”,  както и липсата  на финансови средства за изграждане на ПСОВ. Според присъстващите, ненавременното им решаване ще доведе до понататъшното  влошаване на състоянието на водните тела. Заинтересованите страни изразиха категоричното си становище за включване на  района  на гр. Доспат като един от определените райони със значителен потенциален риск от наводнения и предприемане на адекватни мерки за него в ПУРН.

 

Предоставена беше анкетна форма за попълване, в която да отразят тяхното мнение относно значимите проблеми в двата плана.

Презентация на проект на Плана за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район 2016-2021г.

Протокол от обществено обсъждане на проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2012г.) – гр. Доспат.

В „Посетителски информационен център”, гр. Банско се проведе третата от поредицата срещи за  обществено обсъждане на  двата основни стратегически документа – проектите на „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения“ за периода 2016-2021г., с които се цели постигането на националните и европейските изисквания за качество на водите, както и защита на населението от природните бедствия.

 

На събитието присъстваха г-н Георги Икономов -кмет на Община Банско,  г-н Стойчо Баненски- заместник-кмет на община Банско, г-н Китан Галчев- кмет на град Добринище, г-н  Росен Баненски- директор на дирекция НП „Пирин”, г-н Димитър Попов- управител на „Напоителни системи”-клон Гоце Делчев, както и  г-жа Вангелия Иванова- директор на Басейнова дирекция „ЗБР”.

Пред заинтересованите лица, експерти от Басейнова дирекция „ЗБР” представиха анализа и оценка на състоянието на водите (повърхностни и подземни), зоните за тяхната защита, тяхното екологично състояние, целите за достигане/поддържане на доброто им състояние, както и предвидените мерки за опазването на водите в Западнобеломорския район.

 

Присъстващите бяха запознати с предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, съставените карти на районите под заплаха от наводнения, както и целите, приоритетите и програмата от мерки за 14 –те РЗПРН в Западнобеломорски район, които са основни съставни части на  Плана за управление на риска от наводнения

Поставени на обсъждане бяха проблеми, свързани с нерагламентираното и неконтролираното  изземване на наносни отложения, с последните промени в Закона за водите, отнасящи се до поддържане проводимостта на речните корита в случаите с  изземването на наноси,  с липсата  на финансови средства и човешки ресурс за  поддържане и възстановяване на хидротехническите съоръжения. Ненавременното им решаване създават предпоставки за повишаване на риска от наводнения.

В хода на дискусиите, многократно бе подчертано, че активното участие в хода на обществените консултации на двата проекта  е от изключително значение за целия процес на планиране, тъй като от правилното идентифициране  на проблемите при управлението на водите в района зависи  планирането на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и съответно – постигането на определените цели.

Предоставена беше анкетна форма за попълване, в която да отразят тяхното мнение относно значимите проблеми в двата плана.

Следващата обществена консултация  ще се проведе на 26 февруари 2016 г., /петък/ от 10:00 ч., в гр. Доспат, читалище „Иван Вазов”, ул. „Първи май”№1.

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

Протокол от обществено обсъждане на проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2012г.) – гр. Банско.

 

Втората среща от редицата обществени консултации по Проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016г-2021г.) се проведе на 19 февруари 2016г. в зала „Панорама”в сградата на община Перник, гр.Перник.

Представители на общини от област Перник, област Кюстендил, РС ПБЗН, Национален парк „Витоша“, държавни институции, неправителствени организации, граждани и инвеститори, бяха запознати с Проектите на  двата плана.

 

Стартиралият процес на консултации и диалог е средство заедно да намерим най-добрите решения за устойчивото управление на водите в Западнобеломорски район. Целта е чрез дискусия и обмяна на мнения да се формулират конкретни мнения за решаване на проблеми по места, да се обсъдят възможностите за преодоляването им, включително да получим конкретни предложения.

В проектите на двта плана са извършени редица актуализации по отношение на актуализиран анализ на характеристиките на района за басейново управление; преглед на зоните за защита на водите; анализ на антропогенния натиск върху водите, актуална оценка на състоянието на повърхностните и подземните води, икономически анализ на водоползването, екологичните цели и изключенията при тяхното постигане, както и актуализирани програми от мерки за запазване или подобряване състоянието на водните ресурси. Представени бяха и определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, съставените карти на районите под заплаха от наводнения, както и целите, приоритетите и програмата от мерки за 14 –те РЗПРН в Западнобеломорски район.

В рамките на определения дневен ред бяха дискутирани важни въпроси, като акцента беше поставен върху актуализираните Програми от мерки в двата плана и включването на по-конкретна информация за състоянието на водните тела по физико-химични показатели за качество на водите, конкретизиране на мерките, както и разпределение на финансовия ресурс за осъществяването им.

На присъстващите беше предоставена  анкетна форма за попълване, в която да отразят тяхното мнение относно значимите проблеми в двата плана.

Следващите две обществени консултации  ще се проведът съответно на 23 февруари 2016 г., /вторник/, от 10:30 ч., в гр.Банско, „Посетителски информационен център”, пл.”Възраждане”, гр.Банско и 26 февруари/петък/ 2016г., от 10:00 ч., читалище „Иван Вазов”, гр.Доспат.

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

БД „ЗБР” стартира  обществените консултации по Проектите на ПУРБ и ПУРН

Протокол от обществено обсъждане на проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2012г.) – гр. Перник.

 

Първата от редицата обществени консултации по проектите се проведе днес в зала „22 септември” в гр.Благоевград.

Представители на общини от област Благоевград, на Областна администрация- Благоевград, РС ПБЗН, Национален парк „Рила“, неправителствени организации, граждани и инвеститори, бяха запознати с проектите на  двата плана.

 

Заинтересованите страни бяха информирани за извършения преглед и актуализиране на характеристиките на водните тела, анализа на антропогенното въздействие върху състоянието на водите в ЗБР, иизготвената оценка на състоянието на водните тела и програми за мониторинг, ревизираните цели и програма от мерки на ПУРБ за втория планов период.

По време на общественото обсъждане бяха представени заключенията от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, съставените карти на районите под заплаха от наводнения, както и целите, приоритетите и програмата от мерки за 14 –те РЗПРН в Западнобеломорски район.

В рамките на определения дневен ред бяха дискутирани важни въпроси, свързани с предвидените мерки в двата плана, свързани с осигуряване на минимален екологичен отток, миграционни бариери, изграждане на рибни проходи, преразглеждане на издадените разрешителни и др. Обсъдени бяха и  промените в Закона за водите, регламентиращи реда и начина за изземване на наносни отложения, както и компетентните органи за определяне на зони за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане. Присъстващите попълниха въпросник относно значимите проблеми в двата плана според тях.

Следващата обществена консултация  ще се проведе на 19 февруари 2016 г., /петък/, от 10:30 ч., в гр.Перник, сградата на Община Перник- зала „Панорама”.

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

Протокол от обществено обсъждане на проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2012г.) – гр. Благоевград.

 

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” стартира обществените консултации по Проектите на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021г. за Западнобеломорски район за басейново управление, в рамките на законоустановените шестмесечни срокове от датите на публикуването им.

Обществените консултации на проектите на ПУРБ и ПУРН в Западнобеломорски район ще се проведат както следва:

  • 16 февруари 2016 г., /вторник/,  от 9:30 ч., в град Благоевград, зала „22-ри септември”, площад „Георги Измирлиев” № 1;
  • 19 февруари 2016 г., /петък/, от 10:30 ч., в град Перник, Общинска администрация – Перник, зала „Панорама”,  площад “Св. Иван Рилски” №1А;
  • 23 февруари 2016 г., /вторник/, от 10:30ч., в град Банско, „Посетителски информационен център”, площад  “Възраждане” № 1 и
  • 26 февруари 2016 г., /петък/, от 10:00 ч., в град Доспат, читалище „Иван Вазов”, ул.”Първи май” №1.

ПУРБ обобщава, надгражда и доразвива резултатите от дейностите в първия планов период 2010-2015г. за постигане на добро екологично състояние на водните тела, като основната му цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. Ключов компонент на ПУРБ представлява неговата Програма от мерки, основана на прегледа на изпълнението на предходната, на анализ на състоянието на водните тела, на значимия натиск и неговото въздействие върху водните ресурси. Тя предлага възможно най-добрия набор от мерки за всяко водно тяло, с цел постигане или поддържане на доброто му състояние.

ПУРН съдържа основните изводи и заключения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от мерки за всеки РЗПРН и има една основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство в определените РЗПРН.

ПУРБ и ПУРН са документи, които засягат интересите на широк кръг водоползватели, граждани, инвеститори, общински и областни администрации, неправителствени организации, както и оказват влияние върху изготвянето на планове и програми на други ведомства и институции.

Ето защо, с цел осигуряване на прозрачност при управлението на водните ресурси и риска от наводнения, разбиране на целите, мерките и възможностите за ефективното им прилагане, от изключително значение е проектите на двата плана да се познават от заинтересованите страни и широката общественост, което да гарантира активно обсъждане в рамките на законоустановения шестмесечен срок за провеждане на обществени консултации от датата на публикуването им.

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg