Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ОБЯВЛЕНИЯ

Обявления


Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-170/09.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Дабовица, ляв приток на река Конска за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, от обект „Комплекс за отдих и риболов „Язовир Слаковци“, землище на с. Слаковци, община Брезник, област Перник. (публикувано на 16.11.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръженияс цел обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Горна Сушица, община Сандански. (публикувано на 13.11.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Сдружение „ТД Еделвайс”, гр. Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води  цел други цели- отдих – в обект Хотелски комплекс „Панорама”, гр. Сандански. (публикувано на 02.11.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510046/27.03.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-89/27.03.2012 г., издадени от Директора на БД ЗБР.(публикувано на 01.11.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510303/26.04.2010 г. продължено с Решение № ПО-01-111/08.06.2015 г., издадени от Директора на БД ЗБР. (публикувано на 01.11.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510056/28.03.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-64/21.03.2017 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“ (публикувано на 31.10.2018г.)

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510045/27.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-95/27.03.2012 г., издадени от Директора на БД ЗБР (публикувано на 19.10.2018г.)

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510081/30.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-60/20.03.2012 г., издадени от Директора на БД ЗБР (публикувано на 19.10.2018г.)

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510048/27.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-97/27.03.2012 г., издадени от Директора на БД ЗБР (публикувано на 19.10.2018г.)

Публично обявяване на служебно изменение на Разрешително за водоползване №0977/21.06.2002 г, издадено от Министъра на околната среда и водите относно промяна в параметрите на разрешеното за водовземане. (публикувано на 17.10.2018г.)

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-208/09.08.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Слатинска, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система – село Слатино”, общ. Бобошево, обл. Кюстендил (публикувано на 15.10.2018г.)

Публично обявяване на заявление от „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с цел – други цели в обект „Бензиностанция ЕКО“, имот с идентификатор 41112.502.349 по КК и КР на гр. Кюстендил (публикувано на 03.10.2018г.)

Публично обявяване за определяне на санитарно-охранителна зона около водохващане „Дервена“,  с. Гълъбник, община Радомир, област Перник за питейно-битово водоснабдяване на с. Гълъбник, община Радомир, област Перник. (публикувано на 03.10.2018г.)

Публично обявяване на заявление от ЕТ „Методи Попов – Златолист” гр. Петрич за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41520046/31.03.2014 г., чрез съществуващо водовземни съоръжения (публикувано на 03.10.2018г.)

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-01-198/30.07.2018 г. от „Юриек-2011“ ЕООД гр. Петрич за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение (публикувано на 01.10.2018г.)

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел  ремонт на праволинеен стоманобетонов бараж, разположен на територията на ТП ДГС „Места“, изграждане на контрабараж, радие и рибен проход към баража.  (публикувано на 01.10.2018г.)

Публично обявяване на заявление от „Белатур“ АД, гр. Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с цел други цели – напояване на тревни площи в обект хотел „Булгари“, гр. Петрич, община Петрич (публикувано на 20.09.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510305/26.04.2010 г., продължено с Решение № ПО-01-106/08.06.2015 г., издадени от Директора на БДЗБР (публикувано на 20.09.2018г.)

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-90/12.04.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-90(3)/25.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Драглишка, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Горно Драглище”, общ. Разлог, обл. Благоевград(публикувано на 20.09.2018г.)

Публично обявяване за определяне на санитарно-охранителна зона около водохващане „Свети Никола“, с. Кленовик, община Радомир, област Перник за питейно-битово водоснабдяване на с. Кленовик, община Радомир, област Перник. (публикувано на 19.09.2018г.)

Публично обявяване на заявление от „Нейчър гифтс“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с цел водоснабдяване на обект „оранжерия за отглеждане на гъби” изградена в имоти с № 107059 по плана на с. Стоб, община Кочериново.(публикувано на 19.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград, с цел  Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък преди моста на Е-79 при отклонението за с. Крупник, на територията на община Симитли, област Благоевград.(публикувано на 19.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект  на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград, с цел  Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък при подпорна стена на км 377+00 на път  Е-79 след гр. Симитли, област Благоевград.(публикувано на 19.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект  на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград, с цел  Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма в участък около ж.п. моста, в землището на с. Церово, община Благоевград. (публикувано на 19.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград, с цел Укрепване праг на р. Струма, землище на с. Рибник, община Петрич. (публикувано на 19.09.2018г.)

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-193/23.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Места за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Горно Краище и село Дагоново”, общ. Белица, обл. Благоевград. (публикувано на 14.09.2018г.)

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-145/12.06.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на  река Канина, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Лещен”, общ. Гърмен, обл.Благоевград.(публикувано на 14.09.2018г.)

Публично обявяване на заявление от „Майвек” ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, с цел лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация – в обект „Балнеологичен център”, гр. Сандански.(публикувано на 14.09.2018г.)

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-91/12.04.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Старата река, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Годлево”, общ. Разлог, обл. Благоевград. (публикувано на 14.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград  с  цел изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък преди гр. Симитли на км 376+00 на Е-79 при р. Градевска. (публикувано на 10.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград  за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел възстановяване на праг №2 на р. Струма и десния насипен праг №3, в землището на гр. Благоевград. (публикувано на 05.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград  за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък в землището на с. Българчево. (публикувано на 05.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград  за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък преди моста на Е-79 при газостанция на „Булгаргаз“ ЕАД, на територията на община Симитли, област Благоевград. (публикувано на 05.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград  за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел премахване на наносни отложения по р. Струма в участък при ж.п. мост за мина „Ораново“.(публикувано на 05.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление на Управителя на „РАСТЕР ЮГ“ ООД – гр. Благоевград  за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък преди моста на Е-79 при км 378+128 – след гр. Симитли, на територията на община Симитли, област Благоевград.(публикувано на 05.09.2018г.)

Публично обявяване по изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42170423/30.11.2017 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“(публикувано на 03.09.2018г.)

Публично обявяване по заявление от Управителя на “АРА” ООД, гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел водоснабдяване за аквакултури – рибно стопанство за развъждане и угояване на пъстърва. (публикувано на 03.09.2018г.)

Публично обявяване на заявление от „СТОФ” ЕАД, с. Кърналово, община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел други цели в обект „Цех за дограма”, изградени в имот с идентификатор 40912.91.9, с. Кърналово, община Петрич. (публикувано на 31.08.2018г.)

Публично обявяване по заявление от „ЛСФК СЕКЮРИТИ” ООД – гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.(публикувано на 30.08.2018г.)

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект,  с цел Ремонт на праволинеен каменен бараж в пороя Дълбоки дол на територията на ТП ДГС Първомай. (публикувано на 29.08.2018г.)

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-106/30.04.2018 г. от Изпълнителния директор на „Гоце Делчев – Табак” АД, гр. Гоце Делчев за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41530108/29.09.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. (публикувано на 28.08.2018г.)

Публично обявяване по заявление на Кмета на община Разлог за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел изграждане на подпорна стена на левия бряг на р. Язо и реконструкция на мост.(публикувано на 28.08.2018г.)

Публично обявяване на за определяне на санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода „Ощава-Хладката баня”, с. Ощава, община Кресна, област Благоевград.(публикувано на 27.08.2018г.)

Публично обявяване на заявление от „Бай Санде“ ООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.(публикувано на 27.08.2018г.)

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-186/16.07.2018 г. от Община Белица, гр. Белица за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение (публикувано на 27.08.2018г.)

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел ремонт на праволинеен каменен бараж в пороя Дълбоки дол на територията на ТП ДГС Първомай.(публикувано на 17.08.2018г.)

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел ремонт на праволинеен каменен бараж в пороя Дълбоки дол на територията на ТП ДГС Първомай.(публикувано на 17.08.2018г.)

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел ремонт на праволинеен бараж № 9 на пороя Рибнишка река на територията на ТП ДГС Първомай.(публикувано на 17.08.2018г.)

Публично обявяване за отказ за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 41140100/03.06.2011 г. продължено с Решение № ПО-01-79/16.04.2015 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски  район.(публикувано на 16.08.2018г.)

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел питейно-битово водоснабдяване на с. Бунцево, община Якоруда. (публикувано на 15.08.2018г.)

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-38/12.02.2018 г. от „Адиум ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 10.08.2018г.)

Публично обявлеине на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41590148/23.09.2014 г., издадено от Директора на БД ЗБР. (публикувано на 10.08.2018г.)

Публично обявление на заявление с за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Струма за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект “Автосервиз и административна сграда”, УПИ III, кв.16, с. Кралев дол, община Перник, област Перник. (публикувано на 31.07.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на “ВиК” ЕООД – Благоевград с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане за водовземане от повърхностен воден обект – река Стружка, чрез водохващане “Стружка” с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Силитли и с. Градево, община Симитли. (публикувано на 26.07.2018г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Канина с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експолатация на обект “Канализационна система с. Огняново”, общ. Гърмен, обл. Благоевград. (публикувано на 27.07.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на “ВиК” ЕООД – Благоевград с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане за водовземане от повърхностен воден обект – река Бяла, чрезводохващане “Бялата река” с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Силитли и с. Градево, община Симитли. (публикувано на 26.07.2018г.)

Публично обявлеине от Управителя на “СТАНГЕР С” ЕООД, гр. добринище, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект река Добринишка, с цел изграждане на водовземно съоръжение. (публикувано на 26.07.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.(публикувано на 19.07.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Заечки” ЕООД, гр. Петрич за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41530110/07.11.2016 г., издадени от Директора на БД ЗБР. (публикувано на 18.07.2018г.)

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-138/01.06.2018 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 16.07.2018г.)

Публично обявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, №41140201/07.06.2013г., издадено от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”. (публикувано на 05.07.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, №41510082/30.03.2007г., продължено с Решение №ПО-01-49/13.03.2017г., издадени от Директора на БД”ЗБР”(публикувано на 28.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, №41510536/29.11.2016г., изменено с Решение №ПО-01-54/13.03.2017г., издадени от Директора на БД”ЗБР” (публикувано на 28.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, №41510068/28.03.2007г., продължено с Решение №ПО-01-53/13.03.2017г., издадени от Директора на БД”ЗБР”(публикувано на 28.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, №41510088/11.05.2007г., продължено с Решение №ПО-01-61/21.03.2017г., издадени от Директора на БД”ЗБР”(публикувано на 26.06.2018г.)

Публично обявление на обявление по заявление от “ГОЛМАН” ЕООД – гр. Перник, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект язовир “Темелково” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. (публикувано на 21.06.2018г.)

Публично обявление на заявление от  “Ник-Палас” ЕООД гр Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води. (публикувано на 18.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на “Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Сърница. (публикувано на 18.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на  “ГАЛВАНИ” ЕООД  гр.Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително  за водовземане от повърхностен  воден обект (публикувано на 14.06.2018г.)

Публично обявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане №400260/01.04.2005г, издадено от директора на БД”ЗБР” (публикувано на 11.06.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около каптирано водохващане “Извора”, с. Кралев дол, община Перник, област Перник за питейно-битови нужди на с. Кралев дол (публикувано на 05.06.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около каптирано водохващане “Свети Илия”, с. Студена, община Перник, област Перник за питейно-битови нужди на с. Студена (публикувано на 05.06.2018г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Сатовча за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел укрепване коритото на р. Бистрица в с . Сатовча за намаляване на риска от наводнения.(публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление по заявление на АПИ за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел основен ремонт на съществуващо мостово съоръжение при км. 59+062,65 от обект „Път II-62 „Дупница – Самоков”, у-к от км 42+263,20 до км. 59+071,66. (публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на “ПИРИН-СТРОЙ” ЕООД, гр. Разлог, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел Аквакултури.(публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от  Изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД-София, с цел Преминаване на магистрална оптична кабелна линия през р. Джубрена при каб.км 59+315. Оптичната кабелна линия ще бъде разположена в сервитута на  транзитния  газопровод  в  участъка  между  ОУП  Ихтиман  и  ГИС  Дупница.(публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от от Изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД-София, с цел Преминаване на магистрална оптична кабелна линия през р. Джубрена при каб.км 58+347.(публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Дупница, за издаване на разрешително  за водоползване на воден обект с цел предотвратяване на риска от замърсяване на р. Бистрица в участък с дължина 60 м. в регулация на с. Бистрица, община Дупница, чрез укрепване на бреговете и коритото(публикувано на 18.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от “ПИРИНПЛОД – ЛЕВУНОВО” ООД, гр. София за издаване на разрешително за водовзвмане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел самостоятелно водоснабдяване на земеделски култури в обект “Оранжерии”, изграден в имот 43243.73.13, м. Банята, с. Левуново, община Сандански. (публикувано на 16.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от “СПА Консулт Инженеринг” ЕООД, гр. Благоевград, община Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез нови водовземни съоръжения сцел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.(публикувано на 03.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от ЕТ “ЗП Неджми Караибраим”, с. Дебрен, община Гърмен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.(публикувано на 03.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от кмета на община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – укрепване на коритото на  р. Черна Места, чрез изграждане на втори етап от монолитна подпорна стена (публикувано на 24.04.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около каптаж “Селска река”, с.Логодаж, община Благоевград, област Благоевград за питейно-битово водоснабдяване на с.Логодаж.(публикувано на 24.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от  Управителя на “Концепт България 2008” ООД, гр.София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи подземни съоръжения с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.(публикувано на 10.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на “Елконт-17” ЕООД, гр. Стара Загора за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел почистване на речно корито на река Доспатска в участъка около 27км. (публикувано на 20.04.2018г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Рила за издаване на разрешително за ползване на воден обект цел аварийно укрепване на бреговете на р. Рилска, кв. 6 и кв. 12, чрез изграждане на подпорни стени. (публикувано на 17.04.2018г.)

Публично обявление на заявление от “Ателие Блояр” ООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с цел поливане на тревни площи, измиване на паркинг  и хигиенни нужди в имот №04279.77.35 по кадастралната карта на гр.  Благоевград. (публикувано на 17.04.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на “Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД гр. Благоевград относно промяна на параметрите на разрешително за водовземане от подземни води №41530051/06.07.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”. (публикувано на 13.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от  Управителя на “ВАБИРОХ” ЕООД, с. Илинденци, община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности (публикувано на 10.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от  Управителя на “КАРАМФИЛОФ 2009” ЕООД, с. Бачево, община Разлог, за откриване на процедура за издаване на разрешително  за водовземане от повърхностен воден обект.(публикувано на 05.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около ВС “Извора”, с. Зидарци, община Перник, област Перник за питейно-битово водоснабдяване на с. Зидарци, община Перник, област Перник(публикувано на 05.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на ЕТ„Антей-Н” Николай Тюфекчийски, гр. Благоевград за изменение и продължаване на разрешително за водовземане от подземни води №41530064/14.05.2012г (публикувано на 03.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от  Управителя на ЕТ„Росица Попова”,гр.Радомир за  изменение  и  продължаване  на разрешително  за  водовземане  от  подземни  води №41590181/14.05.2016г. (публикувано на 03.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на “ТИСАРТ” ООД, гр. Разлог за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел “Водоснабдяване за аквакултури” (публикувано на 02.04.2018г.)

Публично обявление на заявление от “Златна роза” ООД гр. Перник, община Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни вод, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 22.03.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец “ТК-1” в имот №054004, землище на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на “Къща за гости-интегриран селски туризъм” собственост на “Франчайзинг България” ЕООД (публикувано на 16.03.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Мочура” с. Сугарево, община Сандански, Област Благоевград за питейно-битово водоснабдяване на с. Сугарево, с. Кърналово, с.Рожен, с. Любовище, с. Виногради, с. Лозеница, с. Хотово, с. Спатово, с. Левуново, с. Склаве, с. Зорница, гр. Мелник и Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград (публикувано на 16.03.2018г.)

Публично обявление на заявление на Кмета на община Якоруда за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел частична корекция на р. Места в участък, разположен в регулацията на гр. Якоруда, кв.16 и кв.16а,  област Благоевград.(публикувано на 13.03.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на “Алексиеви фиш” ЕООД – София за откривана на процедура за издаване на разрешително за оплзване на воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности във воден обект язовир “Стойковци”(публикувано на 13.03.2018г.).

Публично обявление на заявление от Управителя на “АР ВИ ЕН ГРУП” ООД, гр. Сандански относно прокарване на водопровод за минерална вода и кабел с ниско напрежение, през р. Потока (публикувано на 26.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от подруслов дренаж “Селската река”. (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от два броя подруслови дренажи “Клисурска река”. (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от дернаж “Д1”. (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от ЮЗУ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 22.02.2018г.)

Публично обявление по заявление от кмета на община Разлог за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на корекция на река Бяла река – I-ви участък. (публикувано на 21.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – строителство на частична корекция на р. Черна Места ХI етап (публикувано на 19.02.2018г.)

Публично обявлеине на заявление с вх. № РР-01-159/12.09.2017 от Кмета на Община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Голешево, общ. Сандански. (публикувано на 12.02.2018г.)

Публично обявление на заявление с вх.№ РР-01-160/12.09.2017г. от кмета на община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения (публикувано на 08.02.2018г.)

Публично обявление на заявление относно определяне на санитарно-охранителна заона около подземно водохващане “Мочура, с. Сугарево, община Сандански” (публикувано на 01.02.2018г.)

 

 

 

Заповед на МОСВ  №930 от 25.10.2010г. 

Заповед за определяне на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зонни, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделските източници. Приложени към заповедта списъци на водните тела, чиито води са определени за такива. Пълният текст на заповедта и списъците ще намерите тук.