Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Относно: Заявление с вх. № РР-06-13/20.12.2021г. на БД ЗБР, постъпило от „Булгарконсерв Рупите“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Относно: Заявление с вх. № РР-06-13/20.12.2021г. на БД ЗБР, постъпило от „Булгарконсерв Рупите“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-13-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-06-13-ПИСМО