План-извлечение за подотдели, в които предстои да се извършват лесовъдски мероприятия през 2020 г. на територията на ТП ДЛС „Осогово“

План-извлечение за подотдели, в които предстои да се извършват лесовъдски мероприятия през 2020 г. на територията на ТП ДЛС „Осогово“ гр. Кюстендил…/П-01-284-1