Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. в насаждения

„План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. в насаждения, които попадат в държавна горска територия, в землищата на с. Кладница и с. Чуйпетлово, община Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена“ …/П-01-178-2