Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта в горски територии, собственост на Община Трън.

План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта в горски територии, собственост на Община Трън…/П-01-252-4