Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Подробен Устройствен План- ПЗ за промяна на предназначението на имот № 66.244 по плана на новообразуваните имоти в местността „КОПРИНЕНО ОРИЩЕ“, в землището на с. Драгичево

„Подробен Устройствен План- ПЗ за промяна на предназначението на имот № 66.244 по плана на новообразуваните имоти в местността „КОПРИНЕНО ОРИЩЕ“, в землището на с. Драгичево, общ. Перник от земеделска земя по § 4 в земя за застрояване на жилищна сграда“, с възложители П. Маркова и Б. Юсеин…/П-01-145-4