Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 44656.130.78, находящ се в землището на с. Люлин

„Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 44656.130.78, находящ се в землището на с. Люлин, община Перник, област Перник“ с възложител И. Борисов…/П-01-198-1