Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3603 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

„Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3603 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (УПИ V-501.3603, кв. 281 по плана на гр. Банско) с цел промяна на отреждането му от „за кафе“ в „за пункт за смяна на автомобилни гуми и автомивка“ с възложител В. Я…/П-01-156-3