Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за подобект „Напорен тръбопровод за МВЕЦ „Баба Цвета“, към обект „МВЕЦ „Баба Цвета“ в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, с възложител „Миле инженеринг“ ЕООД

„Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за подобект „Напорен тръбопровод за МВЕЦ „Баба Цвета“, към обект „МВЕЦ „Баба Цвета“ в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, с възложител „Миле инженеринг“ ЕООД…./П-01-63-1