Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 40052.31.39 в местността „Дола“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник

„Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 40052.31.39 в местността „Дола“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград от „ливада“ за „автосервиз, паркинг, автомивка, производствена и складова дейност“, с възложител „Равначки транс“ ЕООД…/П-01-122-3

shares