Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 65334.4.20, местност „Могилата“ по кадастралната карта на гр. Сандански

„Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 65334.4.20, местност „Могилата“ по кадастралната карта на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, от „нива“ за “складова база за промишлени стоки“, с възложител Георги  Д. ../П-01-139-7