Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Подробен устройствен план /ПУП/ – Плана за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор № 87727.21.24 по КК И КР на с.Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил“, с възложител Ц. Христов

„Подробен устройствен план /ПУП/ – Плана за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор № 87727.21.24 по КК И КР на с.Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил“, с възложител Ц. Христов…/П-01-5-1