Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Постъпило е заявление вх. № РР-16-39/09.11.2023 г., подадено от управителя на „Благоевградска Бистрица“ ООД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41140049/10.02.2010 г., изменено с Решение № ПО-01-111/17.04.2012 г., продължено с Решение № ПО-01-70/03.04.2014 г., издадени от директора на БДЗБР

Постъпило е заявление вх. № РР-16-39/09.11.2023 г., подадено от управителя на „Благоевградска Бистрица“ ООД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41140049/10.02.2010 г., изменено с Решение № ПО-01-111/17.04.2012 г., продължено с Решение № ПО-01-70/03.04.2014 г., издадени от директора на БДЗБР. Разрешителното е с цел – Производство на ел. енергия, посредством каскада от три МВЕЦ на водопровод за питейно-битово водоснабдяване на гр. Благоевград…../РР-16-39-5-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-16-39-5-ПИСМО