Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Приключиха работните срещи с институциите в рамките на обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията в Западнобеломорски район

Приключиха работните срещи с институциите в рамките на обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията в Западнобеломорски район

В рамките на два последователни дни се проведоха две работни срещи с представители на институциите, с компетенции по управление на риска от наводнения.
Дискутирани бяха въпроси, свързани с разграничаване на оперативната от постоянна защита, подобряване на координацията и сътрудничеството на отговорните институции, приложимите процедури по реда на Закона за водите.
Присъстващите се обединиха около необходимостта от: цялостен подход при планиране на дейностите по почистване и преодоляване на широко разпространената недобра практика за частично решаване на проблемите на само на дадено място; съобразяване на мероприятията със специфичните особености на водния обект; използване на актуални хидроложки данни и подробни морфологични изследвания, както и особено внимание при дейности в урбанизирани територии.
Срещите се състояха на 15 декември 2022 г. в сградата на Община Гърмен за поречие Места и Доспат и на 16 декември 2022 г. в община Сандански за долно поречие Струма.