Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проведе са второ заседание на Басейновия съвет

Проведе са второ заседание на Басейновия съвет

Второ редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се проведе на 8 декември 2017 г.  Участниците обсъдиха  влиянието на климатичните промени върху риска от наводнения. Представени бяха механизмите за финансиране на мерките в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за района и начините за тяхното отчитане. Специално внимание бе отделено и за отчитането на ефекта на мерките в ПУРН  върху състоянието на водните тела, както и на промените в Тарифата за таксите за водовземане и за ползване на воден обект.