Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.95.76 в местността „Маноле“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен

„Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.95.76 в местността „Маноле“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител  Г. Парапанов …/П-01-216-1