Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Реконструкция на преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев – Огняново“ през река Места, находящ се извън регулация – землище на с. Борово

„Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Реконструкция на преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев – Огняново“ през река Места, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, общ. Гоце Делчев и землище на с. Огняново, общ. Гърмен“ с възложител „ВиК“ЕООД-Благоевград…/П-01-435-1